Juridiski  ģimeni var salīdzināt ar valsti.

Visdrošākā ģimeni vienojošā un stiprinošā saite ir atbildība. 

Zvērinātas advokātes Ingunas Bašas specializācija ir ĢIMENES TIESĪBAS -

  • laulības šķiršana vai neesamība
  • vecāku atbildība
  • laulāto personiskās un mantiskās attiecības, tajā skaitā arī attiecībās ar trešajām personām
  • aizgādības noteikšana
  • no saskarsmes tiesībām izrietoši jautājumi
  • uzturlīdzekļi bērniem
  • paternitātes strīdi
  • laulības un reģistrētu partnerību mantiskās sekas
  • līdzekļi laulātā iepriekšējā labklājības līmeņa vai uztura nodrošināšanai
  • citi ar ģimenes tiesībām saistītie prasījumiSaistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) stāšanos spēkā 2018. gada 25. maijā, tās prasībām ir adaptēta mūsu privātuma un datu glabāšanas politika, kas nodrošinās mūsu esošo un potenciālo klientu personas datu vislabākos apstrādes un glabāšanas principus, to pārredzamību un aizsardzību.  Personas dati ir jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu klientu vai citu fizisku personu, kuras dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR un piemērojamajiem tiesību aktiem. Privātuma politika tiek piemērota  gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai paudis nodomu vai interesi izmantot mūsu pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad jūs esat netieši saistīts ar kādu pakalpojumu,  kad  attiecības  ir  nodibinātas  vēl  pirms  mūsu šībrīža privātuma politikas stāšanās spēkā, ja jūs esat sniedzis un/vai mēs iegūstam jūsu personas datus. Detalizētāka informācija ir pieejama sazinoties ar biroju /kontakti/.